Excel függvények Német-Magyar listája

Estimated read time 1 min read

Az alábbi Excel függvények Német-Magyar lista sokaknak biztosan nagyon hasznosnak bizonyulnak majd

Többen éveket töltöttünk például a magyar nyelvű excel fogások, függvények megtanulásával, a használatának elsajátításával. Azonban ez valamilyen a megszokottól eltérő környezet miatt parttalanná válik. Pl ha a munkahelyeden német excellel kell dolgoznod, de magyarul ismered jobban, és fordítva.

Ezért összeszedtük az elérhető összes excel függvény német-magyar verzióját, hogy megkönnyítsük a dolgod, ha a fentiekhez hasonló okok miatt hátrányt szenvedsz.

Excel függvények Német-Magyar:

NÉMETMAGYAR
BETAVERTBÉTA.ELOSZLÁS
BETAINVINVERZ.BÉTA
BINOMVERTBINOM.ELOSZLÁS
CHIVERTKHI.ELOSZLÁS
CHIINVINVERZ.KHI
CHITESTKHI.PRÓBA
KONFIDENZMEGBÍZHATÓSÁG
KOVARKOVAR
KRITBINOMKRITBINOM
EXPONVERTEXP.ELOSZLÁS
FVERTF.ELOSZLÁS
FINVINVERZ.F
FTESTF.PRÓBA
GAMMAVERTGAMMA.ELOSZLÁS
GAMMAINVINVERZ.GAMMA
HYPGEOMVERTHIPERGEOM.ELOSZLÁS
LOGINVINVERZ.LOG.ELOSZLÁS
LOGNORMVERTLOG.ELOSZLÁS
MODALWERTMÓDUSZ
NEGBINOMVERTNEGBINOM.ELOSZL
NORMVERTNORM.ELOSZL
NORMINVINVERZ.NORM
NORMVERTSTNORMELOSZL
STANDNORMINVINVERZ.STNORM
QUANTILPERCENTILIS
QUANTILSRANGSZÁZALÉKRANG
POISSONPOISSON
QUARTILEKVARTILIS
RANGSORSZÁM
STABWSZÓRÁS
STABWNSZÓRÁSP
TVERTT.ELOSZLÁS
TINVINVERZ.T
TTESTT.PRÓBA
VARIANZVAR
VARIANZENVARP
WEIBULLWEIBULL
GTESTZ.PRÓBA
CUBEKPIELEMENTKOCKA.FŐTELJMUT
CUBEELEMENTKOCKA.TAG
CUBEELEMENTEIGENSCHAFTKOCKA.TAG.TUL
CUBERANGELEMENTKOCKA.HALM.ELEM
CUBEMENGEKOCKA.HALM
CUBEMENGENANZAHLKOCKA.HALM.DB
CUBEWERTKOCKA.ÉRTÉK
DBMITTELWERTAB.ÁTLAG
DBANZAHLAB.DARAB
DBANZAHL2AB.DARAB2
DBAUSZUGAB.MEZŐ
DBMAXAB.MAX
DBMINAB.MIN
DBPRODUKTAB.SZORZAT
DBSTDABWAB.SZÓRÁS
DBSTDABWNAB.SZÓRÁS2
DBSUMMEAB.SZUM
DBVARIANZAB.VAR
DBVARIANZENAB.VAR2
DATUMDÁTUM
DATWERTDÁTUMÉRTÉK
TAGNAP
TAGENAPOK
TAGE360NAP360
EDATUMKALK.DÁTUM
MONATSENDEHÓNAP.UTOLSÓ.NAP
STUNDEÓRA
ISOKALENDERWOCHEISO.HÉT.SZÁMA
MINUTEPERCEK
MONATHÓNAP
NETTOARBEITSTAGEÖSSZ.MUNKANAP
NETTOARBEITSTAGE.INTLÖSSZ.MUNKANAP.INTL
JETZTMOST
SEKUNDEMPERC
ZEITIDŐ
ZEITWERTIDŐÉRTÉK
HEUTEMA
WOCHENTAGHÉT.NAPJA
KALENDERWOCHEHÉT.SZÁMA
ARBEITSTAGKALK.MUNKANAP
ARBEITSTAG.INTLKALK.MUNKANAP.INTL
JAHRÉV
BRTEILJAHRETÖRTÉV
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BININDEZBIN.DEC
BININHEXBIN.HEX
BININOKTBIN.OKT
BITUNDBIT.ÉS
BITLVERSCHIEBBIT.BAL.ELTOL
BITODERBIT.VAGY
BITRVERSCHIEBBIT.JOBB.ELTOL
BITXODERBIT.XVAGY
KOMPLEXEKOMPLEX
UMWANDELNKONVERTÁLÁS
DEZINBINDEC.BIN
DEZINHEXDEC.HEX
DEZINOKTDEC.OKT
DELTADELTA
GAUSSFEHLERHIBAF
GAUSSF.GENAUHIBAF.PONTOS
GAUSSFKOMPLHIBAF.KOMPLEMENTER
GAUSSFKOMPL.GENAUHIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS
GGANZZAHLKÜSZÖBNÉL.NAGYOBB
HEXINBINHEX.BIN
HEXINDEZHEX.DEC
HEXINOKTHEX.OKT
IMABSKÉPZ.ABSZ
IMAGINÄRTEILKÉPZETES
IMARGUMENTKÉPZ.ARGUMENT
IMKONJUGIERTEKÉPZ.KONJUGÁLT
IMCOSKÉPZ.COS
IMCOSHYPIMCOSH
IMCOTKÉPZ.COT
IMCOSECIMCSC
IMCOSECHYPKÉPZ.CSCH
IMDIVKÉPZ.HÁNYAD
IMEXPKÉPZ.EXP
IMLNKÉPZ.LN
IMLOG10KÉPZ.LOG10
IMLOG2KÉPZ.LOG2
IMAPOTENZKÉPZ.HATV
IMPRODUKTKÉPZ.SZORZAT
IMREALTEILKÉPZ.VALÓS
IMSECIMSEC
IMSECHYPKÉPZ.SECH
IMSINKÉPZ.SIN
IMSINHYPKÉPZ.SINH
IMWURZELKÉPZ.GYÖK
IMSUBKÉPZ.KÜL
IMSUMMEKÉPZ.ÖSSZEG
IMTANKÉPZ.TAN
OKTINBINOKT.BIN
OKTINDEZOKT.DEC
OKTINHEXOKT.HEX
AUFGELZINSIDŐSZAKI.KAMAT
AUFGELZINSFLEJÁRATI.KAMAT
AMORDEGRKÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL
AMORLINEARKÉRTÉKCSÖKK
ZINSTERMTAGVASZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL
ZINSTERMTAGESZELVÉNYIDŐ
ZINSTERMTAGNZSZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL
ZINSTERMNZELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM
ZINSTERMZAHLSZELVÉNYSZÁM
ZINSTERMVZUTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM
KUMZINSZÖSSZES.KAMAT
KUMKAPITALÖSSZES.TŐKERÉSZ
GDA2KCS2
GDAKCSA
DISAGIOLESZÁM
NOTIERUNGDEZFORINT.DEC
NOTIERUNGBRUFORINT.TÖRT
DURATIONKAMATÉRZ
EFFEKTIVTÉNYLEGES
ZWJBÉ
ZW2KJÉ
ZINSSATZKAMATRÁTA
ZINSZRRÉSZLET
IKVBMR
ISPMTLRÉSZLETKAMAT
MDURATIONMKAMATÉRZ
QIKVMEGTÉRÜLÉS
NOMINALNÉVLEGES
ZZRPER.SZÁM
NBWNMÉ
UNREGER.KURSELTÉRŐ.EÁR
UNREGER.RENDELTÉRŐ.EHOZAM
UNREGLE.KURSELTÉRŐ.UÁR
UNREGLE.RENDELTÉRŐ.UHOZAM
PDURATIONKAMATÉRZ.PER
RMZRÉSZLET
KAPZPRÉSZLET
KURSÁR
KURSDISAGIOÁR.LESZÁM
KURSFÄLLIGÁR.LEJÁRAT
BW
ZINSRÁTA
AUSZAHLUNGKAPOTT
ZSATZINVESTMR
LIALCSA
DIAÉSZÖ
TBILLÄQUIVKJEGY.EGYENÉRT
TBILLKURSKJEGY.ÁR
TBILLRENDITEKJEGY.HOZAM
VDBÉCSRI
XINTZINSFUSSXBMR
XKAPITALWERTXNJÉ
RENDITEHOZAM
RENDITEDISHOZAM.LESZÁM
RENDITEFÄLLHOZAM.LEJÁRAT
ZELLECELLA
FEHLER.TYPHIBA.TÍPUS
INFOINFÓ
ISTLEERÜRES
ISTFEHLHIBA.E
ISTFEHLERHIBÁS
ISTGERADEPÁROSE
ISTFORMELKÉPLET
ISTLOGLOGIKAI
ISTNVNINCS
ISTKTEXTNEM.SZÖVEG
ISTZAHLSZÁM
ISTUNGERADEPÁRATLANE
ISTBEZUGHIVATKOZÁS
ISTTEXTSZÖVEG.E
NS
NVHIÁNYZIK
BLATTLAP
BLÄTTERLAPOK
TYPTÍPUS
UNDÉS
FALSCHHAMIS
WENNHA
WENNFEHLERHAHIBA
WENNNVHAHIÁNYZIK
NICHTNEM
ODERVAGY
WAHRIGAZ
XODERXVAGY
ADRESSECÍM
BEREICHETERÜLET
WAHLVÁLASZT
SPALTEOSZLOP
SPALTENOSZLOPOK
FORMELTEXTKÉPLETSZÖVEG
PIVOTDATENZUORDNENKIMUTATÁSADATOT.VESZ
WVERWEISVKERES
HYPERLINKHIPERHIVATKOZÁS
INDEXINDEX
INDIREKTINDIREKT
VERWEISKERES
VERGLEICHHOL.VAN
BEREICH.VERSCHIEBENELTOLÁS
ZEILESOR
ZEILENSOROK
RTDVIA
MTRANSTRANSZPONÁLÁS
SVERWEISFKERES
ABSABS
ARCCOSARCCOS
ARCCOSHYPACOSH
ARCCOTARCCOT
ARCCOTHYPARCCOTH
AGGREGATÖSSZESÍT
ARABISCHARAB
ARCSINARCSIN
ARCSINHYPASINH
ARCTANARCTAN
ARCTAN2ARCTAN2
ARCTANHYPATANH
BASISALAP
OBERGRENZEPLAFON
OBERGRENZE.MATHEMATIKPLAFON.MAT
OBERGRENZE.GENAUPLAFON.PONTOS
KOMBINATIONENKOMBINÁCIÓK
KOMBINATIONEN2KOMBINÁCIÓK.ISM
COSCOS
COSHYPCOSH
COTCOT
COTHYPCOTH
COSECCSC
COSECHYPCSCH
DEZIMALTIZEDES
GRADFOK
GERADEPÁROS
EXPKITEVŐ
FAKULTÄTFAKT
ZWEIFAKULTÄTFAKTDUPLA
UNTERGRENZEPADLÓ
UNTERGRENZE.MATHEMATIKPADLÓ.MAT
UNTERGRENZE.GENAUPADLÓ.PONTOS
GGTLKO
GANZZAHLINT
ISO.OBERGRENZEISO.PLAFON
KGVLKT
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
MDETMDETERM
MINVINVERZ.MÁTRIX
MMULTMSZORZAT
RESTMARADÉK
VRUNDENTÖBBSZ.KEREKÍT
POLYNOMIALSZORHÁNYFAKT
MEINHEITMMÁTRIX
UNGERADEPÁRATLAN
PIPI
POTENZHATVÁNY
PRODUKTSZORZAT
QUOTIENTKVÓCIENS
BOGENMASSRADIÁN
ZUFALLSZAHLVÉL
ZUFALLSBEREICHVÉLETLEN.KÖZÖTT
RÖMISCHRÓMAI
RUNDENKEREKÍTÉS
ABRUNDENKEREK.LE
AUFRUNDENKEREK.FEL
SECSEC
SECHYPSECH
POTENZREIHESORÖSSZEG
VORZEICHENELŐJEL
SINSIN
SINHYPSINH
WURZELGYÖK
WURZELPIGYÖKPI
TEILERGEBNISRÉSZÖSSZEG
SUMMESZUM
SUMMEWENNSZUMHA
SUMMEWENNSSZUMHATÖBB
SUMMENPRODUKTSZORZATÖSSZEG
QUADRATESUMMENÉGYZETÖSSZEG
SUMMEX2MY2SZUMX2BŐLY2
SUMMEX2PY2SZUMX2MEGY2
SUMMEXMY2SZUMXBŐLY2
TANTAN
TANHYPTANH
KÜRZENCSONK
MITTELABWÁTL.ELTÉRÉS
MITTELWERTÁTLAG
MITTELWERTAÁTLAGA
MITTELWERTWENNÁTLAGHA
MITTELWERTWENNSÁTLAGHATÖBB
BETA.VERTBÉTA.ELOSZL
BETA.INVBÉTA.INVERZ
BINOM.VERTBINOM.ELOSZL
BINOM.VERT.BEREICHBINOM.ELOSZL.TART
BINOM.INVBINOM.INVERZ
CHIQU.VERTKHINÉGYZET.ELOSZLÁS
CHIQU.VERT.REKHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB
CHIQU.INVKHINÉGYZET.INVERZ
CHIQU.INV.REKHINÉGYZET.INVERZ.JOBB
CHIQU.TESTKHINÉGYZET.PRÓBA
KONFIDENZ.NORMMEGBÍZHATÓSÁG.NORM
KONFIDENZ.TMEGBÍZHATÓSÁG.T
KORRELKORREL
ANZAHLDARAB
ANZAHL2DARAB2
ANZAHLLEEREZELLENDARABÜRES
ZÄHLENWENNDARABTELI
ZÄHLENWENNSDARABHATÖBB
KOVARIANZ.PKOVARIANCIA.S
KOVARIANZ.SKOVARIANCIA.M
SUMQUADABWSQ
EXPON.VERTEXP.ELOSZL
F.VERTF.ELOSZL
F.VERT.REF.ELOSZLÁS.JOBB
F.INVF.INVERZ
F.INV.REF.INVERZ.JOBB
F.TESTF.PRÓB
FISHERFISHER
FISHERINVINVERZ.FISHER
PROGNOSEELŐREJELZÉS
HÄUFIGKEITGYAKORISÁG
GAMMAGAMMA
GAMMA.VERTGAMMA.ELOSZL
GAMMA.INVGAMMA.INVERZ
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.GENAUGAMMALN.PONTOS
GAUSSGAUSS
GEOMITTELMÉRTANI.KÖZÉP
VARIATIONNÖV
HARMITTELHARM.KÖZÉP
HYPGEOM.VERTHIPGEOM.ELOSZLÁS
ACHSENABSCHNITTMETSZ
KURTCSÚCSOSSÁG
KGRÖSSTENAGY
RGPLIN.ILL
RKPLOG.ILL
LOGNORM.VERTLOGNORM.ELOSZLÁS
LOGNORM.INVLOGNORM.INVERZ
MAXMAX
MAXAMAX2
MEDIANMEDIÁN
MINMIN
MINAMIN2
MODUS.VIELFMÓDUSZ.TÖBB
MODUS.EINFMÓDUSZ.EGY
NEGBINOM.VERTNEGBINOM.ELOSZLÁS
NORM.VERTNORM.ELOSZLÁS
NORM.INVNORM.INVERZ
NORM.S.VERTNORM.S.ELOSZLÁS
NORM.S.INVNORM.S.INVERZ
PEARSONPEARSON
QUANTIL.EXKLPERCENTILIS.KIZÁR
QUANTIL.INKLPERCENTILIS.TARTALMAZ
QUANTILSRANG.EXKLSZÁZALÉKRANG.KIZÁR
QUANTILSRANG.INKLSZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ
VARIATIONENVARIÁCIÓK
VARIATIONEN2VARIÁCIÓK.ISM
PHIFI
POISSON.VERTPOISSON.ELOSZLÁS
WAHRSCHBEREICHVALÓSZÍNŰSÉG
QUARTILE.EXKLKVARTILIS.KIZÁR
QUARTILE.INKLKVARTILIS.TARTALMAZ
RANG.MITTELWRANG.ÁTL
RANG.GLEICHRANG.EGY
BESTIMMTHEITSMASSRNÉGYZET
SCHIEFEFERDESÉG
SCHIEFE.PFERDESÉG.P
STEIGUNGMEREDEKSÉG
KKLEINSTEKICSI
STANDARDISIERUNGNORMALIZÁLÁS
STABW.NSZÓR.S
STABW.SSZÓR.M
STABWASZÓRÁSA
STABWNASZÓRÁSPA
STFEHLERYXSTHIBAYX
T.VERTT.ELOSZL
T.VERT.2ST.ELOSZLÁS.2SZ
T.VERT.RET.ELOSZLÁS.JOBB
T.INVT.INVERZ
T.INV.2ST.INVERZ.2SZ
T.TESTT.PRÓB
TRENDTREND
GESTUTZTMITTELRÉSZÁTLAG
VAR.PVAR.S
VAR.SVAR.M
VARIANZAVARA
VARIANZENAVARPA
WEIBULL.VERTWEIBULL.ELOSZLÁS
G.TESTZ.PRÓB
ASCASC
BAHTTEXTBAHTSZÖVEG
ZEICHENKARAKTER
SÄUBERNTISZTÍT
CODEKÓD
VERKETTENÖSSZEFŰZ
JISKBKK
DMFORINT
IDENTISCHAZONOS
FINDEN, FINDENBSZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2
FESTFIX
LINKS, LINKSBBAL és BAL2
LÄNGE, LÄNGEBHOSSZ és HOSSZ2
KLEINKISBETŰ
TEIL, TEILBKÖZÉP és KÖZÉP2
ZAHLENWERTSZÁMÉRTÉK
PHONETICFONETIKUS
GROSS2TNÉV
ERSETZEN, ERSETZENBCSERE és CSERE2
WIEDERHOLENSOKSZOR
RECHTS, RECHTSBJOBB és JOBB2
SUCHEN, SUCHENBSZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2
WECHSELNHELYETTE
TT
TEXTSZÖVEG
GLÄTTENKIMETSZ
UNIZEICHENUNIKARAKTER
UNICODEUNICODE
GROSSNAGYBETŰS
WERTÉRTÉK
AUFRUFENHÍVÁS
EUROCONVERTEUROCONVERT
REGISTER.KENNUMMERKÜLSŐ.AZONOSÍTÓ
SQL.REQUESTSQL.REQUEST
URLCODIERENURL.KÓDOL
XMLFILTERNXMLSZŰRÉS
WEBDIENSTWEBSZOLGÁLTATÁS

 

Más is érdekelne Excel témakörben? Kattints az alábbi linkre és nézd meg a kapcsolódó cikkeket…

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

EXCEL TIPPEK, CIKKEK >>

Társoldalunk a PCtools.hu >>