Informatika érettségi 2017 – részletes vizsgakövetelmények

Estimated read time 6 min read

Általános kompetenciák

A vizsgázótól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa

 • alkalmazói készség;
 • problémamegoldó készség;
 • algoritmikus gondolkodás;
 • önálló munkavégzés;
 • alkotó munka;
 • az informatika és a társadalom kölcsönhatásának ismerete;
 • kommunikációs készség.

 

Tartalomorientált kompetenciák

 • Információs társadalom
 • Informatikai alapok hardver
 • Informatikai alapok szoftver
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Információs hálózati szolgáltatások
 • Prezentáció és grafika
 • Könyvtárhasználat
 • Algoritmizálás, adatmodellezés
 • A programozás eszközei

 

 1. Információs társadalom

A vizsgázó

 • legyen tájékozott a jelek és kódok világában;
 • tudja értelemszerűen használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket;
 • ismerje az információs társadalomban való részvétel lehetőségeit;
 • legyen képes a korszerű eszközök hatékony használatával információt szerezni és feldolgozni;
 • ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait, személyeit;
 • ismerje az informatikai eszközhasználat veszélyeit;
 • ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!

 

 1. Informatikai alapok – hardver

A vizsgázó

 • ismerje a jelátalakítás és kódolás lehetőségeit, módszereit és jelentőségét az informatikában;
 • ismerje a számítógép felépítését és perifériáit;
 • ismerje a hálózatok felépítését, alapvető eszközeit és működési elveit;
 • legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel!

 

 1. Informatikai alapok – szoftver

A vizsgázó

 • ismerje legalább egy operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését;
 • legyen képes kiválasztani az adott feladat elvégzéséhez megfelelő eszközt;
 • tudja kezelni a fájlrendszer elemeit;
 • ismerje a hálózatok alapvető szolgáltatásait!

 

 1. Szövegszerkesztés

A vizsgázó

 • tudja kezelni a választott szövegszerkesztő programot;
 • tudja használni a szövegszerkesztő program eszközeit;
 • tudjon feladatleírás alapján szöveges dokumentumokat készíteni;
 • tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi eszközeit;
 • tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat, illetve egyéb objektumokat beilleszteni, és tulajdonságaikat módosítani;
 • tudjon körlevelet létrehozni;
 • legyen képes nagyméretű dokumentumok kezelését megkönnyítő eljárások alkalmazására!

 

 1. Táblázatkezelés

A vizsgázó

 • tudja kezelni a választott táblázatkezelő programot;
 • tudja használni a táblázatkezelő program eszközeit;
 • tudjon a táblázatba szöveget, képet, illetve egyéb objektumot beilleszteni, és azok tulajdonságait módosítani;
 • legyen képes adatokat táblázatokba rendezni, azokon számításokat végezni és áttekinthető módon formázni;
 • tudja célszerűen használni a különböző adatformátumokat;
 • tudja értelemszerűen használni a különböző típusú hivatkozásokat;
 • tudjon adatokat rendezni, közülük meghatározottakat kigyűjteni;
 • tudjon megfelelő típusú diagramot készíteni, tulajdonságait módosítani!

 

 1. Adatbázis-kezelés

A vizsgázó

 • tudja kezelni a választott adatbázis-kezelő programot;
 • az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát karbantartani;
 • legyen képes különféle adatforrásokat importálni az adatbázis-kezelő programba;
 • ismerje az adattípusokat, az adatokon értelmezett műveleteket és függvényeket;
 • tudjon egyszerű adatbeviteli űrlapot készíteni;
 • tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;
 • tudjon adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni;
 • legyen képes könnyen áttekinthető képernyő-, illetve nyomtatási képet készíteni!

 

 1. Információs hálózati szolgáltatások

A vizsgázó

 • értse az alapvető internetes protokollok működési elvét;legyen képes felismerni a gyakoribb internetes hibajelenségek okát;
 • tudjon a világhálón információt megkeresni;
 • ismerjen online adatbázisokat, tudjon azokból célszerűen információt kinyerni;
 • ismerje a különböző típusú elektronikus kommunikációk lehetőségeit, korlátait;
 • ismerje és célszerűen alkalmazza az elektronikus levelezést;
 • tudjon dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni, és hozzáférhetőségüket szabályozni;
 • tudjon hiperhivatkozásokat tartalmazó dokumentumokat készíteni!

 

 1. Prezentáció és grafika

A vizsgázó

 • tudja kezelni a választott rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs programot;
 • tudja használni a rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs program eszközeit;
 • tudjon bittérképes és vektorgrafikus ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;
 • tudjon képekkel műveleteket végezni;
 • grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe elhelyezni;
 • képek, szövegek és egyéb objektumok felhasználásával tudjon interaktív bemutatókat létrehozni!

 

 1. Könyvtárhasználat

A vizsgázó

 • ismerje a könyvtártípusok általános szolgáltatásait, gyűjtőkörét és tereit;
 • legyen képes a könyvtár eszközeit, forrásait önálló tanulása érdekében használni;
 • ismerje az elektronikus könyvtárak és az elektronikus könyvformátumok lehetőségeit;
 • tudjon az információforrásokkal tervezett munkát végezni;
 • legyen képes könyvtári katalógusban konkrét dokumentumról és egy témáról tájékozódni;
 • tudja komplex és alkotó módon használni a forrásokat;
 • ismerje a forrásfelhasználás etikai követelményeit, és tudja alkalmazni szabályait!

 

 1. Algoritmizálás, adatmodellezés

A vizsgázó

 • tudjon pontos feladatmeghatározás alapján adatmodellt felállítani;
 • ismerjen algoritmust leíró eszközöket;
 • ismerje az elemi programozási tételeket;
 • tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;
 • legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására!

 

 1. A programozás eszközei

A vizsgázó

 • legyen képes programozási feladatot a választott programozási nyelven megoldani;
 • ismerje a programozási nyelv fejlesztői környezetét.

 

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK TÉMABONTÁS

Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten kéri számon.

A vizsgakövetelmények témabontását ide kattintva töltheted le: